วันที่มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอบเขต

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ทั้งหมดของ Samsung ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต บริการออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ การประกวดแข่งขัน การสำรวจ การแลกรับสิทธิ์ การทำการตลาด การส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนรับประกันสินค้า บริการหลังการขายหรือบริการซ่อม และบริการอื่นของ Samsung ที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงถึงนโยบายนี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ” ของเรา)

นอกจากนั้น คุณจะต้องหมั่นตรวจสอบการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจถูกปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะประกาศในเว็บไซต์ของเราหรือในอุปกรณ์ของคุณเพื่อแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัว และจะระบุวันที่อัปเดตครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านบน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมีอะไรบ้าง

ข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยตรง

บริการบางอย่างทำให้คุณสามารถให้ข้อมูลแก่เราได้โดยตรง เมื่อคุณสร้างบัญชีหรือโปรไฟล์กับเรา เราอาจขอทราบข้อมูล เช่น

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังต่อไปนี้ เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำได้

 • เชื้อชาติ
 • เผ่าพันธุ์
 • ศาสนาหรือปรัชญา
 • ข้อมูลสุขภาพ
 • ความพิการ
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ
 • ข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด


ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

 • เซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในประเทศไทย
 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์

คุณมีตัวเลือกในการควบคุมข้อมูลของคุณ ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน สิทธิ์ของคุณมีอะไรบ้าง

Samsung จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น หลักพื้นฐานทางกฎหมายของ Samsung ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงเพื่อให้เราทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณได้ เช่น

 • การให้บริการตามที่ควรจะเป็น
 • เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของเรา (เช่น เพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ และปรับปรุงประสบการณ์การใช้บริการที่คุณได้รับ) ซึ่งรวมถึงการสื่อสารบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และแพลตฟอร์มออนไลน์
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย
 • โดยความยินยอมของคุณ (เช่น เพื่อส่งเนื้อหาการสื่อสารทางการตลาดโดยตรง) ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นได้โดยทำตามขั้นตอนการยกเลิกการสมัครที่ระบุอยู่ในการสื่อสารนั้น หรือโดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของบริการเฉพาะบางประเภท หรือเมื่อคุณได้รับแจ้งในแต่ละครั้ง หรือโดยการเข้าไปยังเว็บที่เกี่ยวข้องโปรดรับทราบว่าการยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาดจากบริการใด ๆ อาจจะไม่เป็นการยกเลิกโฆษณาทั้งหมด(รวมถึงโฆษณาที่มาปรับแต่งตามความสนใจ) ที่จัดให้มีโดย Samsung Electronics กรุณาเข้าไปยังเมนูการตั้งค่าของบริการแต่ละบริการสำหรับข้อมูลในการยกเลิกการรับโฆษณาผ่านบริการนั้นๆ

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณเป็นการภายใน ให้แก่เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการหรือเพื่อช่วยคุณดำเนินการตามคำขอเท่านั้น และเราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณกับนิติบุคคลต่อไปนี้ โดยอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นต่อการให้บริการของเราเท่านั้น
บริษัทในเครือ: บริษัทอื่น ๆ ในเครือ Samsung Electronics ซึ่งเราควบคุมหรือเป็นเจ้าของ บริษัทในเครืออาจรวมถึงบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีเจ้าของร่วมหรือมีการควบคุมร่วมกันอีกด้วย

บุคคลอื่น ๆ เมื่อมีกฎหมายกำหนดไว้หรือมีความจำเป็นที่จะคุ้มครองบริการของเรา: เช่น เมื่อกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งศาลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้มีอำนาจบังคับให้เปิดเผยข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ ยังอาจมีการขอข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัยของชาติ การต่อต้านการก่อการร้าย หรือการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ

บุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท: เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการหรือการโอนกิจการ หรือในสถานการณ์ของการล้มละลาย

บุคคลอื่น ๆ โดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือทำตามคำแนะนำของคุณ: นอกเหนือจากการเปิดเผยที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่สามเมื่อคุณยินยอมหรือร้องขอต่างหากให้มีการแบ่งปันดังกล่าว

เราทำอะไรบ้างเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูล เราได้ใช้มาตรการทางกายภาพและทางเทคนิคเพื่อปกป้องข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถึงแม้ว่าเราจะดำเนินการตามที่สมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณแล้ว แต่ไม่มีเว็บไซต์ การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อไร้สายใดที่จะปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง

สิทธิ์ของคุณมีอะไรบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นของคุณ คุณสามารถขอให้เราบอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากคุณสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้เราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำร้องขอที่มีลักษณะเป็นการร้องขอซ้ำ ๆ คำขอที่ไม่มีเหตุผลสมควรหรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคที่เกินกว่าเหตุ หรือเป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างแน่แท้ หรือซึ่งการเข้าถึงนั้นไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากต้องการส่งคำขอที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณหรือสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อเรา ดูในส่วน ติดต่อเรา

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ซึ่งหมายความว่าข้อมูลจะถูกทำให้ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ถูกทำลายหรือลบออกจากระบบของเราเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว
เราใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจะได้รับการประมวลผลและเก็บรักษาตามหลักการต่อไปนี้:
เราจะใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณ
เราจะทำตามที่กฎหมาย สัญญา หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น หรือนานขึ้นหากมีการกำหนดไว้ในสัญญา โดยกฎหมายที่ใช้บังคับหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม

คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

เราและบุคคลที่สามบางรายที่แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือการทำงานอื่นบนบริการของเรา อาจใช้คุกกี้ พิกเซล บีคอน และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในบางส่วนของบริการของเรา

คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์เล็ก ๆ ที่จัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ โดยจะทำให้บุคคลที่ใส่คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณจำคุณได้ในเว็บไซต์ บริการ อุปกรณ์ และเซสชั่นในการค้นหาที่แตกต่างกัน คุกกี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น คุกกี้สามารถจดจำข้อมูลประจำตัวในการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลประจำตัวเหล่านี้แต่ละครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในบริการ

คุกกี้ช่วยให้เราและบุคคลที่สามเข้าใจว่าส่วนใดของบริการเป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากคุกกี้จะช่วยให้เราเห็นว่าผู้เข้าชมกำลังเข้าถึงหน้าใดและคุณสมบัติใด และผู้เข้าชมใช้เวลาในหน้านั้นนานเท่าใด การศึกษาข้อมูลประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบริการและให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแก่คุณได้

คุกกี้ช่วยให้เราและบุคคลที่สามเข้าใจว่าคุณเห็นโฆษณาใดไปแล้ว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องรับชมโฆษณาเดิมในแต่ละครั้งที่คุณเข้าใช้บริการคุกกี้ช่วยให้เราและบุคคลที่สามแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่คุณได้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของเราตลอดจนเว็บไซต์และแอปอื่นๆ

เมื่อคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าใช้บริการ คุณสามารถปรับแต่งเบราว์เซอร์เพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ เบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์จะแตกต่างกันไป ดังนั้นกรุณาตรวจสอบที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของคุณ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ของคุณอาจมีการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับคุกกี้ โปรดทราบว่าบริการบางอย่างอาจออกแบบมาเพื่อทำงานโดยใช้คุกกี้และการปิดใช้งานคุกกี้อาจจะส่งผลต่อความสามารถของคุณในการใช้บริการเหล่านั้น หรือบางส่วนของบริการได้

ติดต่อเรา

คุณสามารถติดต่อเราเพื่ออัปเดตการตั้งค่าที่คุณต้องการ แก้ไขข้อมูลของคุณ ส่งคำขอ หรือสอบถาม วิธีที่ง่ายที่สุดคือไปที่ส่วน “ติดต่อเรา”
https://www.solvefortomorrow.in.th/contact/
อีเมล : samsungcsr.th@gmail.com

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ที่อยู่: 
เลขที่ 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, สาทร, Bangkok 10120
โทรศัพท์: 02 695 9000