Award Ceremony

วันที่ 12 ตุลาคม 2566

KX – Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT)

การส่งผลงานและการนำเสนอผลงาน

รอบชิงชนะเลิศ Samsung Solve for Tomorrow 2023

การส่งผลงาน

ให้ผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ทีม Upload รายงานฉบับสมบูรณ์ Presentation Deck และรายการสื่อและอุปกรณ์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566  เวลา 18.00 น. ได้ ที่นี่

รายงานฉบับสมบูรณ์ ความยาว (ไม่รวมผังโมเดลธุรกิจและภาคผนวก) ไม่เกิน 15 หน้า A4   
Presentation Deck เป็น Powerpoint file ที่แต่ละทีมจะใช้ประกอบการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566
คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที แนะนำทีมและนวัตกรรมของทีมให้กับผู้สนใจ
แจ้งรายการสื่อและอุปกรณ์ที่แต่ละทีมจะนำมาใช้จัดนิทรรศการเพื่อแสดงโครงงานนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจของทีม
โดยผู้จัดงานจะแจ้งรายละเอียดการจัดนิทรรศการให้ทราบต่อไป

ผู้เข้าประกวดสามารถ download เค้าโครงรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ ที่นี่

การนำเสนอผลงานในงาน Award Ceremony

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ The Knowledge Exchange: KX

เตรียมการก่อนเริ่มงาน Award Ceremony (เวลา 7.30 น. – 8.45 น.)

ให้ทุกทีมนำสื่อและอุปกรณ์ตามรายการที่แจ้งไว้มาจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจ ในบูธของตน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร Knowledge Exchange
ผู้เข้าประกวดทุกคนร่วมประชุมเตรียมการนำเสนอผลงานกับทีมผู้จัดงาน (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)

การนำเสนอผลงาน (ช่วงเช้า 09.30 น. – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 14.20 น.)

ลำดับการนำเสนอใช้วิธีสุ่มเลือก
ทุกทีมจะมีเวลา 20 นาทีสำหรับนำเสนอและตอบคำถามของกรรมการ โดยแบ่งเป็นเวลาการนำเสนอไม่เกิน 10 นาทีและตอบคำถามคณะกรรมการอีก 10 นาที
หากทีมใดใช้เวลานำเสนอน้อยกว่า 10 นาที ก็จะมีเวลาตอบคำถามกรรมการมากขึ้น
ในช่วงที่รอผลการตัดสินของคณะกรรมการ ให้ทุกทีมประจำการที่บูธของตนเอง เพื่อนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามของผู้เข้าเยี่ยมชม

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08:15 – 16.30 น.
อาคาร KX Knowledge Exchange Center กรุงเทพฯ
08.15 – 08.45
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
08.45 – 09.00
ประชุมทีมผู้เข้าประกวด เตรียมนำเสนอผลงาน
09.00 – 09.10
The Journey of Samsung Solve for Tomorrow 2013
09.10 – 09.15
กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย คุณพิริน วรรณวลี ผู้จัดการโครงการฯ
09.15 – 09.30
แนะนำทีมผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม และแนะนำคณะกรรมการตัดสิน
09.30 – 12.00
ทีมลำดับที่ 1-6 นำเสนอผลงานและตอบคำถามกรรมการ
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.40
ทีมลำดับที่ 7-10 นำเสนอผลงานและตอบคำถามกรรมการ
14.40 – 15.10
คณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินผลงาน

ระหว่างนั้น แขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าระกวดที่บูธนิทรรศการ

15.10 – 15.40
พิธีประกาศผล และ มอบรางวัล Samsung Solve for Tomorrow 2023
15.40 – 15.45
ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กล่าวให้โอวาท
15.45 – 15.50
คุณสิทธิโชค นพชินบุตร รองประธานองค์กร ธุรกิจโมบายเอ็กพีเรียนซ์ กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
15.50 – 16.30
ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก และปิดงาน

*หมายเหตุ ช่วงเวลาในกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสิน

ความเข้าใจปัญหา
(Problem Discovery)

35%

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
(Solution Development)

35%

การสร้างโมเดลธุรกิจ
(Business Model)

20%

การนำเสนอ
(Presentation)

10%

รวม

100%

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

1. รศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. คุณชัชชวาล สังคีตตระการ

วิศวกรอาวุโส กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

3. คุณชนินทร์ ศรีสุมะ

Vice President Business Development, บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิ ด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม และ Refill Station ร้านค้าลดบรรจุภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทย

4. คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม

Chief Digital Officer, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

5. คุณณวนัส เชษฐสันติคุณ

วิทยากรด้าน Design Thinking และ Business Model and Entrepreneurship

ผู้ร่วมสอนวิชา Entrepreneurship ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน และร่วมสร้างหลักสูตร Entrepreneurship ให้กับโรงเรียนมัธยมในเมืองแอนนาเบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

6. คุณพิริน วรรณวลี

ผู้จัดการโครงการ Samsung Solve for Tomorrow ประเทศไทย, บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด